Podtlakový systém Flovac

Diferenciální tlak vzduchu je hnací silou podtlakového kanalizačního systému Flovac. Podtlakové kanalizační řady mají podtlak -50 kPa až -70 kPa, který je tvořen vývěvami umístěnými v podtlakové čerpací stanici.

Rozdíl tlaku mezi atmosférickým tlakem a podtlakem v kanalizačních řadech o rozsahu 50 kPa - 70 kPa poskytuje energii potřebnou k otevření ventilů a k dopravě splašků.

Splašky přitékají gravitačním potrubím z domů do sběrné šachty. Když se v jímce naakumuluje 40 litrů, podtlakový ventil umístěný nad jímkou se automaticky otevře a rozdíl tlaku prožene splašky přes ventil do podtlakového řadu. Odtud natékají splašky do podtlakové stanice. Čerpadla přečerpají splašky ze sběrného tanku do ČOV nebo do gravitační, či čerpací šachty. Nejsou zde zapotřebí žádné elektrické rozvody nebo přípojky. Příkon je potřebný pouze uvnitř podtlakové stanice k pohánění vývěv a čerpadel.

Sběrná šachta

Sběrná šachta propojuje domy s podtlakovým kanalizačním systémem. Splašky gravitačně přitékají z 1 až 6 domů do sběrné šachty. Nad jímkou je umístěn 90 mm podtlakový ventil, který je pneumaticky ovládán. Když dojde ke zvednutí hladiny odpadní vody v jímce, vzduch nahromaděný v senzorové trubce o průměru 50 mm tlačí na membránu v řídícím centru ventilu a tím dává ventilu signál, aby se otevřel.

Při akumulaci 40 litrů splašků v jímce se směs vzduchu a splašků dopraví do podtlakové sítě. Tato směs natéká do sítě rychlostí 4 až 6 metrů za sekundu a je rychle dopravována do podtlakové stanice.

Sběrné šachty mohou být vyrobeny z nejrůznějších materiálů, nejběžnější je beton, PE, sklolaminát, nebo dokonce nerez ocel. Flovac dodává šachty plně uzpůsobené tak, aby vyhovovaly místním podmínkám.

Pokročilý monitoring ve sběrné šachtě může podat provozovateli nebo vlastníkovi mnoho informací o systému:

 • počet cyklů ventilu
 • informace o neoprávněném napojení dešťové kanalizace nebo o rozbitém gravitačním řadu, který je majetkem vlastníka
 • informace o poruše ventilu
 • výstraha o zatopení
 • varování provozovatele o problému s ventilem
 • jednoduchá správa a přehled podtlakových jímek včetně názvů ulic, čp. a konkrétní identifikace vlastníka či provozovatele

FLOVAC podtlakové řady

Podtlakové řady jsou instalovány do úzkých výkopů, kde hloubka nepřekračuje 1,5 m. Pro dopravu splašků ve výškových rozdílech či převýšení se na potrubí osazují skoky, které mohou vytvořit souvislou kaskádu tak, aby se výškový rozdíl překonal, a to bez nutnosti změny hloubky výkopu.

Podtlakové řady se mírně svažují (0,2%) směrem k podtlakové stanici. Na rozdíl od gravitační kanalizace, která musí být položena ve sklonu větším k získání přepravní rychlosti, může být podtlakový řad položen v menším sklonu díky vysoké hnací rychlosti podtlaku, který je hlavní vlastností podtlakové dopravy splašků.

Podtlakové řady mají menší průměr než gravitační potrubí pro daný průtok a to proto, že jsou určeny pro přepravu při vyšších rychlostech a pro vícefázové průtokové podmínky. Toto umožňuje daleko efektivnější přepravu splašků a také udržuje potrubí v mnohem čistším stavu než při gravitaci. Podtlakové řady jsou PE PN 10 nebo PVC třída 9 nebo třída 12.

Obecně lze říci, že potenciální ztráta podtlaku je spojena s každým výškovým přesahem. Tím je omezena délka každého podtlakového řadu přibližně na 3 až 5 km v rovném terénu. Výškové změny mohou tento rozsah rozšířit nebo zmenšit. Delší vzdálenosti jsou možné v závislosti na místní topografii a designu systému.

Podtlaková čerpací stanice FLOVAC

Podtlaková stanice nasává z podtlakových řadů splašky společně se vzduchem do centrální sběrné nádoby a dále je přečerpává do čistírny odpadních vod.

Vybavení podtlakové stanice se skládá ze dvou či více vývěv, dvou čerpadel, sběrného tanku a ovládacích prvků. Podtlakové stanice se mohou pro minimalizování stavebních nákladů dodávat na stavbu již upravené, včetně potrubních rozvodů a kabeláže. Osazení do terénu vč. napojení na podtlakové řady tak trvá pouze jeden den a výrazným způsobem snižuje náklady výstavby.

Vývěvy jsou běžně v provozu 2 až 10 hodin denně, v závislosti na konstrukci. Nemusí běžet nepřetržitě, protože podtlakové ventily jsou běžně zavřené. Při správné funkci ventilů instalovaných v síti, podtlak průběžně klesá. Vývěvy jsou nastaveny tak, aby se při dosažení hranice minimálního podtlaku opět sepnuly a uvedly do provozu. Při dosažení určité hladiny splašků ve sběrné nádobě sepnou čerpadla, která splašky odčerpají do ČOV nebo do gravitační sítě.

Podtlaková sběrná nádoba je obvykle ocelová nebo z nerezi. Navrhuje se dle konkrétních požadavků na systém, zpravidla v rozsahu od 3,8 do 15 m3. V každé nádobě je soustava dělících přepážek navržených tak, aby bylo možné efektivní snímání hladiny, které je zpravidla ultrazvukové.

Monitoring čerpací stanice upozorní či informuje provozovatele na tyto skutečnosti, např.:

 • signalizace dlouhého chodu čerpadla či vývěv
 • pokles podtlaku v systému
 • informuje o stavu motohodin vývěv a čerpadel, sleduje a vyhodnocuje spotřebu energií na veškerých připojených spotřebičích
 • informuje a schraňuje údaje o průtoku splašků
 • signalizuje výšku hladiny ve sběrné nádobě
 • dle přednastavených parametrů vyhodnocuje a hlásí pravidelnou údržbu jednotlivých prvků stanice
 • veškeré ovládání prvků stanice a vizualizace mohou být prováděny se vzdáleným přístupem
 • základní data se mohou zasílat formou SMS přímo na telefon obsluhy 

Budova čerpací stanice se liší v závislosti na typu projektu. Může být navržena tak, aby byla v souladu s ostatními budovami v oblasti, v průmyslové zóně je možné její umístění uvnitř skladového kontejneru, či jako součást budovy. V některých projektech je čerpací stanice instalována celá pod zem.

 

Generální dodavatel pro ČR a SR

PROVOTECH s.r.o.
Jateční 1880/63
400 01 Ústí nad Labem - centrum

+420 776 220 941
+420 773 220 106

info@flovac.cz

IČ: 287 22 728
DIČ: CZ 287 22 728